LIkwidacja Gminnego Zespołu Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju


UCHWAŁA NR XIX/151/2016
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Goczałkowice-Zdrój – Gminnego Zespołu Oświaty
w Goczałkowicach- Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 12 ust. 1 pkt 2,
ust.3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn.
zm.) w związku z art.48 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.1045). Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala :
§ 1. 1. Z upływem dnia 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną Gminy
Goczałkowice-Zdrój działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Goczałkowice-Zdrój pod nazwą
Gminny Zespół Oświaty w Goczałkowicach-Zdroju, zwaną dalej „GZO”.

2. Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 2. 1. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój wyznaczy osobę odpowiedzialna za przeprowadzenie likwidacji
jednostki.
2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości, w tym ustalenie należności
i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku znajdującego się
w użytkowaniu likwidowanej jednostki budżetowej GZO;
2) sporządzenie sprawozdań budżetowych i finansowych;
3) sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej;
4) sporządzenie protokołów stanu majątku, należności i zobowiązań;
5) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości;
6) uregulowanie spraw pracowniczych;
7) zgłoszenie likwidacji właściwemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
Urzędowi Skarbowemu i Wojewódzkiemu Urzędowi Statystycznemu oraz
innym urzędom i podmiotom z którymi GZO współpracuje w sprawach oświaty;
8) zgłoszenie zmiany do podmiotów z którymi GZO zawarł umowy, które nie wygasają z dniem 31 grudnia
2016 r.;
9) zarchiwizowanie wszelkich akt i dokumentacji oraz przekazanie ich do archiwum zakładowego Urzędu
Gminy Goczałkowice-Zdrój.
10) przekazanie majątku stosownie do postanowień § 3.
§ 3. Mienie ruchome znajdujące się w użytkowaniu likwidowanej jednostki według stanu na dzień
zakończenia likwidacji przejmuje nieodpłatnie Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki według stanu na dzień zakończenia likwidacji
przejmuje Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój.
2. Niewykorzystane środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym według stanu na dzień
zakończenia likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Jacek
 

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Turoń , w dniu:  24‑01‑2017 08:21:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Turoń
email: gzo@goczalkowicezdroj.pl tel.:322127055 fax: 322127055
, w dniu:  24‑01‑2017 08:21:31
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 08:29:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie